Pro rodiče

ORGANIZACE KURZŮ BEZ ÚČASTI RODIČŮ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU ZE DNE 11.5.2020

Tento předpis vznikl na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 o obnovení osobní přítomnosti účastníků ve střediscích volného času od 11.5.2020. Tento materiál stanovuje pouze ty provozní podmínky účastníků, jejich zákonných zástupců, provozovatele a jeho zaměstnanců, které se liší, či jsou nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovně právních a dalších předpisů a to v období do konce školního roku 2019/2020.

Tento předpis vznikl na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020, který je volně dostupný na www.msmt.cz.

Účastníci budou přijati na základě podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory, které stanovuje vyhláška Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020. Zákonný zástupce je povinen zvážit rizikové faktory, pokud účastník nebo osoby žijící trvale s ním ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti kurzu s tímto vědomím. Přijati budou účastníci, nikoli rodiče. Bez podepsání nelze účastníka přijmout.

Účastníci budou přijati na základě podepsaného Čestného prohlášení seznámení se s Organizací kurzů bez účasti rodičů v období do konce školního roku2019/2020 ze dne 11.5.2020. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, bude je dodržovat, řádně účastníka kurzu nachystá a bude součinný při provádění níže uvedených opatření. (viz. příloha) Při jejich nesplnění nebude účastník přijat. Pokud účastník nebude schopen podmínky dodržovat nebo je opakovaně porušovat, bude po předchozím upozornění bez náhrady vyloučen.

Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně a bez odkladu oznámit vedení provozovny Rodinné centrum Babočka – Renatě Kratochvílové, že došlo u účastníka nebo jeho doprovodu do kurzu k rozvoji virového infekčního onemocnění COVID-19 a to telefonicky na tel.: 777 945 049 a následně písemně na info@rcbabocka.cz.

Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně převzít účastníka kurzu, který začal v průběhu aktivity vykazovat možné příznaky virového infekčního onemocnění COVID 19 (např. zvýšená teplota, výrazné trvalé pšíkání, kašel, únava apod.), který bude okamžitě umístěn mimo ostatní účastníky v rámci Rodinného centra Babočka s.r.o. a budou zaujata opatření pro ochranu zdraví ostatních účastníků.

Vstup do provozovny Rodinného centra Babočka na adrese KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4
- Vstup do provozovny je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
- Všichni účastníci i lektoři nosí ve společných prostorech – chodba - roušky. Sejmutá rouška musí být uložena do sáčku.
- Po příchodu do KC Zahrada – na toaletách umístěných v hale KC Zahrada si důkladně umyjí ruce účastník i jeho dospělý doprovod. U recepce KC zahrada oba použijí nachystanou desinfekci.
- Kurzy budou probíhat od pondělí do pátku v době 9 až 19 hod ve vnitřních prostorech provozovny RC Babočka i venkovních prostorech KC Zahrada. Příchod a odchod dětí je postupný s ohledem na zajištění ochrany zdraví, jsou nezbytně nutné roušky a rozestupy 2 m.

Na provozovně

- U aktivit, u kterých je to možné, budou prováděny primárně ve venkovních prostorách KC Zahrada.
- Zajištění vnitřních prostor – zajištění častého větrání, důkladné čistění na bázi desinfekčních prostředků na virucidní bázi všech místností, pomůcek, hraček a dále pak často používané zařizovací předměty (vypínače, kliky, vodovodní baterie apod.) to minimálně po každé skupině účastníků nebo v průběhu déle trvajících aktivit.
- Přesuny účastníků a lektorů ve společných prostorách provozovny a KC Zahrada budou probíhat s odstupem min 2m na základě organizace vedení provozovny RC Babočka a KC Zahrada.
- Zajištění dostatečného množství dezinfekce. Desinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do místností.

V místnosti
- Neprodleně po přezutí (popřípadě příchodu do místnosti), musí každý použít dezinfekci na ruce po předchozím umytí na toaletách KC Zahrada a desinfekce na recepci KC Zahrada.
- Maximální počet účastníků je 15.
- V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2m (nejméně 1,5m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti. Lektorky roušky budou nosit.
- Při sejmutí roušky, musí být tato uložena do označeného sáčku.
- Aktivity budou uzpůsobeny tak, aby byl minimalizován kontakt mezi účastníky.
- V každé místnosti se musí často větrat, nejméně 1x za hodinu 5 min.
- V případě předmětů používaných větším počtem osob, bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.
- Dohled lektorkami a vedením provozovny RC Babočka na dodržování podmínek.

Podmínky přijetí účastníka do kurzu
• Přijmout lze pouze účastníka na základě písemné registrace (např. přihláška).
• Přijmout lze pouze účastníka nevykazující známky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
• Každému účastníku a lektorce bude změřena teplota před vstupem do provozovny.
• Přijmout lze pouze řádně nachystaný účastník dodržující podmínky.
• Účastník, který je schopen zůstat kurzu bez přítomnosti rodiče.
• U účastníků trpících chronickými respiračními onemocněními a alergiemi vyžadujeme potvrzení lékaře v základní podobě. (např. Josef Vomáčka, nar. 1.1.2016, bytem Zlešická 15, Praha 4, je pacient s chronickým respiračním onemocněním a alergiemi.)

Jak řádně nachystat účastníka?
Věci s sebou – čisté oblečení, přezutí, pytlík na boty, podepsaná rouška, podepsaný pytlík na roušku, pití.
Předání dítěte – přijímáno bude vždy 1 dítě nebo sourozenci před hlavním vstupem do RC Babočka nebo před vstupem do KC Zahrada dle situace. Ostatní příchozí vytvoří rozestupy min 2 m a vyčkají pokynů lektorů provozovny RC Babočka. Lektorky si převezmou kompletně převlečené dítě, věci a pití uložené v batůžku, boty uložené do pytlíku a roušku s pytlíkem. Vstup dospělého doprovodu nebude umožněn. Vstup bez roušky nebude umožněn. Účastník se přijímá nejdříve 5 min před zahájením kurzu.
Vyzvednutí dítěte – bude předáváno vždy 1 dítě nebo sourozenci před hlavním vchodem do RC Babočka nebo na venkovním hřišti KC Zahrada. Po ukončení aktivity je zakázáno se zdržovat ve společných prostorech KC Zahrada, kde provozovna RC Babočka sídlí.
Sdílené prostory KC Zahrada – úklid společných prostor jako jsou chodby, hala, toalety a wc zajišťuje KC Zahrada v souladu s vyhláškami jednotlivých ministerstev ČR. Informace získáte na www.kczahrada.cz.

 


Provozovna Rodinné centrum Babočka
Provozovatel: Renáta Kratochvílová
Štichova 585/15, 149 00 Praha 4
IČO: 64587282