Ceník Školička platný od 1.9.2023


CENÍK ADAPTAČNÍHO KURZU 
NA NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLIČKA 

platný od 1.9.2023
(dále jen Školička)

Ceny za Školičku jsou vypočítávány na základě počtu odchozených dopolední v rámci jednoho týdne (pondělí – pátek) a počtu týdnů v měsíci. Ceny a podmínky úhrady jsou platné pro přihlášené děti od 1.9.2023. Výchozí částkou je 420 Kč za 1 dopoledne, tj. 9-12hod. Příchod dětí do Školičky od 8.30 hod do 9 hod v ceně. Provoz Školičky bude zahájen po 4.9.2023.

Dopolední školička je 3 hod (ceny jsou uvedené za 1 návštěvu)

1 dopoledne v týdnu 420 Kč 

2 dopoledne v týdnu 400 Kč 

3 dopoledne v týdnu 390 Kč
4 dopoledne v týdnu 370 Kč 

cena za 1 samostatnou hodinu 140 Kč.

Při adaptaci dětí – zkrácené docházce proúčtováváme účast po započatých půl hodinách. Dohoda platby osobně dle náročnosti adaptace. U Školičky je platební úleva maximálně 6 týdnů. Možnost složení kreditu 1600 Kč a následného vyúčtování dle dohody se zákonným zástupcem přihlášeného dítěte. Ostatní úlevy z úhrady řeší provozovatel individuálně (nemoc, nástup do práce, porod atd.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce přihlášeného dítěte. V případě omluvy dítěte v rámci adaptace, se jako omluva započítávají 2 hod, které budou započítány v rámci vyúčtování a dítě je může vyčerpat jako náhradu kdykoli v průběhu jeho docházky.

Rozšiřující informace k úhradě a vyúčtování Školičky, omluvám a náhradám účasti
Pro děti zapsané do Školičky od 1.9.2023 platí na školní rok Záloha Školička 2023/2024. Záloha Školička 2023/2024 je stanovena ve výši průměrného měsíčního kurzovného a to na částku 1.600 Kč. Jedná se o vratnou částku, která bude zúčtována k poslednímu měsíci v daném školním roce, který u nás dítě Školičku navštíví při dodržení níže uvedených podmínek, pokud tato nebyla využita na úhradu v době omezení provozu Vládou ČR (viz níže). Tato částka bude použita na případné dlužné kurzovné.

Záloha Školička 2023/2024 se hradí po potvrzení přijetí dítěte na základě přihlášky před zahájením docházky do adaptačního kurzu Školička a to do 31. 7. 2023 na běžný účet provozovatele na základě zálohové faktury. V případě pozdějšího nástupu se stanovuje lhůta 14 dní od potvrzení přijetí dítěte do adaptačního kurzu Školička.

Záloha Školička 2023/2024 se nevrací v případě pozdního ukončení docházky dítěte v adaptačním kurzu Školička (viz bod níže Ukončení docházky), zásahem vlivu nevyplývající z předmětu činnosti provozovatele a to zejména: uzavřením provozovny z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu uzavření provozovny příslušnými orgány ČR trvající déle než 30 dní, apod..

Platba probíhá první týden v měsíci pro měsíc stávající a to hotově nebo převodem na běžný účet provozovatele na základě rozpisu plateb. Pokud není úhrada kurzovného provedena včas, provozovatel má právo dítě bez náhrady vyloučit.

Omluvit dítě ze Školičky lze nejpozději v daný den do 8 hod ráno. Pozdější omluvy nelze akceptovat. Za neomluvenou Školičku nelze vyčerpat náhradu ani vrátit peníze.

Náhrady za neuskutečněnou a řádně omluvenou Školičku se poskytují. Náhrady nejsou nárokové, tzn. že v případě, že není volné místo ve Školičce, peníze se nevrací. Peníze mohou být po vzájemné dohodě převedeny na kredit pro dané dítě a bude umožněno jejich čerpání na mimořádných akcích v následující 1 roku od této dohody. Pokud dítě navštíví Školičku dle předchozí domluvy nad rámec dnů, na které je předem zapsáno a nemá náhrady za omluvu, tyto jeho rodiče na vyzvání uhradí. Náhrady je možné uskutečnit po předchozí dohodě a to následovně: kdykoli v průběhu kurzu za předpokladu, že dítě má uhrazenou docházku. Při účasti 8 a více dopolední se náhrady a jejich čerpání řeší osobně s provozovatelem, pokud není možné náhrady zcela vyčerpat.

Při převodu omluvených dopolední do následujícího měsíce se účtuje storno poplatek ve výši 30% - týká 
se účastníků, kteří navštěvují Školičku 3 dopoledne a více a při dlouhodobé nemoci – na základě finančního vyúčtování. V ostatních případech se za omluvená dopoledne kurzovné nevrací.

Omluvenou Školičku nelze započítat oproti platbě za měsíc následující. V případě odchodu dítěte v průběhu školičky se peníze za poměrnou nevyčerpanou část nevrací.

Náhrady za neuskutečněné Školičky ze strany Rodinného centra Babočka s.r.o. budou vypsány v náhradním termínu; vrácení peněz je možné pouze v případě, že provozovatel není schopen nabídnout žádné jiné řešení. Pokud rodičům přihlášené termíny nevyhovují, peníze se nevrací – mohou být však převedeny na kredit na mimořádné akce na následující kalendářní rok dle dohody.

V případě uzavření Babočky zásahem Vlády ČR z důvodu zhoršení případné pandemické situace se postupuje následovně:
a) rodiče dítěte přihlášeného uhradí plně docházku prvních 30ti dnech nebo se na úhradu použije Záloha Školička 2023/2024. Tím vzniknou náhrady, které lze čerpat po znovu otevření. Tyto náhrady nejsou kurzovným prvních 30ti dnů po otevření.
b) rodič zaplatí 500 Kč – Udržovací poplatek za držení místa pro dítě po dobu uzavření za každý kalendářní měsíc nebo jeho poměrnou část, bez možnosti náhrady po znovuotevření.
c) Výše uvedené body a) a b) se mohou v průběhu kalendářního roku opakovat.

Ukončení docházky dítěte ve Školičce se dělá nejméně 1 kalendářní měsíc předem. Při nedodržení tohoto termínu si provozovatel vyhrazuje právo použít Zálohu Školička 2023/2024 jako na úhradu pozdě odhlášené účasti.
Provozovatel: Rodinné centrum Babočka s.r.o., IČO: 061 98 732. Provozovna: Malenická 1748, Praha 11. Odpovědná osoba Renáta Kratochvílová.