Provozní řád a obchodní podmínky platné od 1.9.2023


Všeobecné informace a pravidla
• Provozovna Rodinné centrum Babočka (dále jen RCB) je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 19 hod dle rozvrhu kurzů. Některé dny může být provoz prodloužen až do 21 hod. V závislosti na dalších aktivitách je možné otevření i v sobotu dle aktuálního programu.
• RCB se skládá z těchto místností: kanceláře a místností: tělocvična, školička a herna v přízemí Kulturního centra Zahrada (dále jen KCZ).
• Kancelář RCB je přístupná zájemcům a účastníkům kurzů od pondělí do pátku dle aktuální vývěsky na dveřích. RCB si vyhrazuje právo kancelář uzavřít. V ostatních časech a uzavření kanceláře se lze dovolat na telefonní čísla RCB nebo komunikovat prostřednictvím e-mailu.
• Pro aklimatizaci po skončení kurzu slouží prostor vstupní haly KCZ, kde můžete využít kavárnu a dětský koutek. Tyto prostory nejsou součástí RCB.
• Po příchodu můžete kočárky zanechat v prostorech šatny KCZ. Prostor není hlídaný. Prosíme, nenechávejte v kočárcích žádné cenné věci. Tyto vezměte s sebou do RCB. Na chodbě před místnostmi nelze kočárky ponechat z důvodu bezpečnosti v případě ohrožení.
• V případě ohrožení dbejte pokynů personálu RCB a KCZ.
• Při vstupu do prostor RCB postupujte následovně: boty sobě a vašemu dítěti zujte na určeném místě. Boty zanechte v chodbě. V místnostech převlečte dítě do vhodného oblečení dle kurzu. Věci vás obou (bundy atd.) uložte na vyhrazené místo. Prosíme, nenechávejte cenné věci a doklady bez dozoru, ručíte si za ně sami.
• Kurzy jsou vedeny řádně vyškoleným personálem v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Personál má pedagogické, zdravotnické vzdělání či je absolventem akreditovaných kurzů MŠMT,a nebo mají dlouhodobou praxi při práci s dětmi.
• V RCB je povolena účast na kurzech jen zdravým dětem a jejich zdravým doprovodům. V případě podezření personálu RCB na jakoukoli nemoc, si vedení RCB vyhrazuje právo ukončit pro danou lekci vaši účast. Pokud nemoc propukne v průběhu lekce, lektor vás požádá o okamžité skončení.
• Do prostor RCB je zakázán vstup, má-li dítě nebo jeho doprovod infekční chorobu. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc mohla rozvinout, omluvte se, prosím, včas a dále se řiďte systémem náhrad. Provozovatel má právo vyžádat si potvrzení o neinfekčnosti a musí být poskytnuto ať účastníkem kurzu nebo jeho doprovodem. Jinak nebude účastník do kurzu přijat.
• Projeví-li se u účastníka kurzu nebo jeho doprovodu infekční nemoc a tito mohli být již infekční, mají účastník kurzu (zákonný zástupce) a jeho doprovod sdělit tuto skutečnost ihned provozovateli na telefonní číslo 777 945 049 a následně na email info@rcbabocka.cz.
• Během pobytu v prostorech RCB jste plně zodpovědní za zdraví své i zdraví doprovázeného dítěte. Dbejte pokynů personálu a nepoužívejte pomůcky bez jejich svolení. Za úraz způsobený neuposlechnutím pokynů personálu, neodhadnutí fyzických a psychickým schopností vašeho dítěte nebo vašich, nenese RCB žádnou zodpovědnost. Nenechávejte, prosím, vaše děti bez dozoru!
• Při využívání pomůcek RCB se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte své děti. Pokud vy nebo vaše dítě rozbijete některou z pomůcek či poškodíte vybavení RCB, neprodleně oznamte tuto událost personálu RCB. Pokud objevíte poničenou pomůcku či poškozené vybavení, prosím, upozorněte na to personál RCB. Chráníte tím zdraví nás všech.
• Pomůcky vracejte vždy na původní místo.
• Potraviny se v prostorech RCB nesmí konzumovat. K tomu slouží kavárna v hale KCZ. Pití je možné dítěti podat mezi jednotlivými činnostmi. Nenarušujte, prosím, práci personálu častým samovolným odbíháním k pití.
• Použité dětské pleny nevhazujte do koše ani v prostorách RCB. Odneste je, prosím, s sebou na toalety KCZ. Své dítě můžete přebalit kdykoli na k tomuto účelu vyhrazené podložce v prostorech toalet KCZ.
• Toalety jsou k dispozici v hale KCZ.
• Při odchodu z prostor RCB a KCZ vás laskavě žádáme o uklizení věcí, které jste v průběhu návštěvy vy nebo vaše dítě použili.
• Sledujte nástěnky: zde najdete vždy důležité informace, nabídky a možnosti využití prostor RCB i pro jiné účely.
• Pokud chcete něco sdělit provozovateli, využijte, prosím, e-mail. Osobní konzultace s provozovateli jsou možné pouze po předchozí domluvě.
• Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií či videozáznamů z akcí, pořádaných provozovatelem v marketingových kampaních.
• Provozovatel je řádně pojištěn v souladu s právním systémem ČR.

Podmínky účasti v jednotlivých lekcích kurzu a obchodní podmínky ceníku
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných informací a pravidel a Ceníku. Některé body se provazují a je třeba si tuto souvislost uvědomit.
• Veškerá administrativa kolem chodu, zápisu a přípravy kurzů se řeší výhradně v kanceláři nebo e-mailem. Lektoři nemusí mít všechny dostupné informace.
• Výuka probíhá ve sjednaném čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka koná omezeně. Kurzy jsou nejčastěji rozděleny do 3 částí (září - prosinec, leden - březen, duben - červen).
• Na kurzy je možné si rezervovat místo kdykoli v průběhu roku. Rezervace je nenároková a bude uskutečněna v souladu s volnými místy v kurzech.
• Přihlásit se do kurzu je možné i v jeho průběhu. Cena bude spočítána podle odpovídající části kurzu. Podmínkou je volné místo v kurzu.
• Jednorázové hodiny mají příplatek 25% oproti běžné lekci.
• Kurzy nelze zkrátit. Nevybrané lekce je možné vyčerpat formou nenárokové náhrady v případě volného místa v jiném kurzu podle věku účastníka.
• Platba kurzu probíhá vždy v řádně vyhlášeném termínu zápisu a to hotově nebo převodem dle instrukcí provozovatele.
• Řádně omluvená lekce lze nahradit v lekci jakéhokoliv kurzu. V případě velkého počtu zameškaných hodin, které jsou řádně omluveny, lze tyto nahradit jinou aktivitou RCB. Nutná je předchozí domluva.
• Náhrada hodin lze udělat předem, případné lekce navrch je možné doplatit.
• Náhrady omluvených lekcí musí proběhnout v rámci kurzu.
• Za neomluvené zameškané lekce není možné náhradu uskutečnit.
• Při zápisu do kurzu je nutné vyplnit Přihlášku a seznámit se s Provozním řádem RCB. Správnost údajů a seznámení se s Provozním řádem RCB stvrzuje zákonný zástupce dítěte svým podpisem v Přihlášce. Zákonný zástupce obdrží Provozní řád RCB.
• Po první hodině je možné vrátit alikvótní část kurzovného mínus poplatek RCB 100 Kč.
• Zákonný zástupce se zavazuje aktualizovat veškeré údaje v Přihlášce, dojde-li ke změně údajů.
• Provozovatel informuje viditelně o změně provozního řádu prostřednictvím webových stránek a na nástěnce centra. Provozovatel nemá povinnost informovat o změně účastníky kurzu jednotlivě.
• Provozovatel se zavazuje s osobními údaji účastníků kurzu a jejich zákonných zástupců nakládat v souladu s platnými zákony ČR.
• Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce dává svým podpisem souhlas s tím, aby provozovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje i osobní údaje jeho dítěte, a tyto byly použity výhradně k marketingovým účelů RCB, jako je například reklamní sdělení RCB. Provozovatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám.
• Při porušení Provozního řádu RCB nebo při opakovaném nevhodném chování dítěte nebo jeho doprovodu v prostorech RCB, si vedení RCB vyhrazuje právo vyloučit účastníka z kurzu bez možnosti jakékoli náhrady.
• Přesuny účastníků mezi kurzy jsou možné, umožňuje-li to kapacita RCB.
• Lekce kurzu, která se nekonala z důvodů na straně provozovatele (personálu RCB), bude nahrazena v nebližším možném termín. Provozovatel si vyhrazuje právo určit přesný čas náhradní hodiny dle svých možností s ohledem na fyziologické potřeby dětí (polední spánek).
• Lekce kurzu, které se nekonaly z důvodu zásahu vyšší moci nebo uzavřením provozovny na základě rozhodnutí úřadů ČR: do výše 5 lekcí se peníze nevrací. Účastník má právo požadovat náhradu v nejbližším možném termínu. Provozovatel si vyhrazuje právo alternativního programu pro děti s ohledem na možnosti a aktuální zákony/vyhlášky ČR. Od ukončené 5 lekce, (tzn. 6 lekce a dále – ne za prvních 5 lekcí!) může účastník požádat o vrácení peněz.
• V případě nemoci lektora má provozovatel právo ho nahradit jiným lektorem.
• V případě ojedinělého akutního zrušení lekce, které nelze odnáhradovat, bude účastníkům nabídnuta možnost vyčerpat si tuto lekci na jiné aktivitě RCB.
• V případě nenaplnění kurzu má provozovatel právo tento kurzu zrušit. Provozovatel má povinnost účastníkům nabídnout jinou možnost kurzu nebo vrátit kurzovné v plné výši nevyčerpaných lekcí.
• Ostatní zde neuvedené případy řeší individuálně vedení RCB.

Průběh jednotlivé lekce
• Na vaši lekci choďte 10 min před zahájením hodiny. RCB. Dřívější příchod není možný, protože před vámi může probíhat lekce jiného kurzu.
• Své věci odkládejte dle Všeobecných informací a pravidel v kanceláři RCB.
• Pomůcky v místnostech nepoužívejte samovolně bez souhlasu personálu. Hrozí nebezpečí úrazu a neúmyslné poškození pomůcky.
• Dbejte pokynů personálu RCB. Uposlechněte ho, jak máte s dětmi pracovat a jak máte využívat jednotlivé pomůcky. Instruujte srozumitelně své dítě a buďte mu neustále na blízku.
• Doprovod dítěte má právo odmítnout činnost provést, pokud jeho fyzické či psychické možnosti mu toto neumožňují (např. strach z nějaké činnosti).
• Podle typu kurzu volte zejména vhodnou obuv. Podlahy jsou kluzké. Zcela nevhodné jsou pantofle pro děti. Oblečení přizpůsobte dané náplni kurzu.
• Po skončení hodiny se, prosím, během 10 min oblečte a ke svačince, aklimatizaci a odpočinku využijte prostory v hale KCZ. Pokud bude volný prostor, můžete využít malé herny v RCB.
• Personál je povinen v případě úrazu poskytnout první pomoc a v případě nutnosti zavolat záchrannou službu. Provozovatel má právo si u zákonného zástupce zjistit, jak probíhá léčení vzniklého úrazu.
• Úrazy, které se stanou v průběhu konání kurzu nebo v prostorech RCB, budou řádně sepsány do Záznamu Zdravotního deníku.
• Za děti, které se účastní kurzů bez rodičů, zodpovídá personál-lektor. Lektor má právo vyloučit z jednotlivé lekce dítě, které opakovaně neuposlechlo jeho pokynům nebo do lekce přizvat rodiče, který v tom okamžiku přebírá plnou zodpovědnost za dítě. Neuposlechnutí pokynů lektora může vést ke zbytečným úrazům samotného dítěte ale i jeho okolí.
• Veškeré dotazy vám zodpoví asistentka v kanceláři nebo prostřednictvím telefonu.
• Personál v místnostech neřeší žádné provozní věci týkající se změn údajů, rezervací, plateb, přesunů či náhrad. U personálu můžete zanechat pouze písemný vzkaz, asistentka se vám do druhého dne ozve.
• Účast sourozence v hodině je možná pouze se souhlasem lektora. Za sourozence, který není přihlášen v kurzu, nese plnou odpovědnost pouze osoba doprovázející účastníka kurzu.

Provozovatel: Renáta Kratochvílová, Štichova 585/15, Praha 4, provozovna: Malenická 1784, Praha 4, ičo: 64587282.