Provozní řád platný od 1.9.2023


Provozní řád a provozní podmínky adaptačního kurzu 
na nástup do mateřské školy - Školička 
Platný od 1.9.2023.

Tento provozní řád vymezuje pravidla pro využívání adaptačního kurzu na nástup do mateřské školy - Školička. Oprávněnou osobou se myslí: zákonný zástupce dítěte, oprávněné osoby stanovené zákonným zástupcem pro vyzvedávání dítěte. Zaměstnanec Rodinného centra Babočka s.r.o. je lektor, který vede výše uvedený adaptační kurz. Cílem adaptačního kurzu je začlenit dítě do kolektivu, pomoci s odloučením od rodičů a získat základní návyky vyžadované při nástupu do mateřské školy. Školička není mateřská škola. Rodinné centrum Babočka s.r.o. není předškolní zařízení. Strava se nepřipravuje. Jedná se o příležitostnou krátkodobou aktivitu nepřesahující 3,5 hodiny.

Přijetí a pobyt dítěte v kurzu:
- děti jsou přijímány ve spolupráci s rodiči po předchozí dohodě na krátkou dobu nepřesahující 3,5 hodiny denně, na základě písemné přihlášky, rozhodnutí o přijetí se nevydává
- návštěva je možná na jednotlivé dny od pondělí do pátku mezi 9 a 12 hod, příchod je stanoven nejdříve v 8.30 hod a nejpozději v 9 hod
- na počátku je stanoven den, ve kterém se předpokládá přítomnost dítěte. Účast lze omluvit do 8 hod ranní daného dne a nahradit v jiný den po dohodě se zaměstnanci/lektory Rodinného centra Babočka s.r.o., náhrady jsou nenárokové a jsou závislé na volném místě ve Školičce s ohledem na počet dětí.
- za omlouvanou docházku se peníze nevrací ani není možné o toto ponížit zálohu na další měsíc
- neomluvená účast nelze nahradit
- minimální počet návštěv v měsíci jsou 3, 4 nebo 5 podle počtu týdnů daného měsíce, den návštěvy je předpoklad - příležitostně lze změnit den dle potřeby a zdraví dítěte
- přijmout lze dítě zdravé bez zjevných známek onemocnění ve věku od 2 do 5 let
- oprávněná osoba má povinnost okamžitě převzít dítě v případě náhlého projevení onemocnění dítěte, nevhodného chování dítěte ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních dětí a zaměstnanců/lektorů - a v případě neadaptability dítěte
- děti se přijímají osobně od oprávněné osoby, převlečené do vhodného oděvu, oprávněná osoba smí dítě opustit výhradně po dohodě se zaměstnancem/lektorem Rodinného centra Babočka s.r.o.
- děti se předávají oprávněným osobám po skončení adaptačního kurzu Školička s věcmi, které si s sebou přinesly
- u dětí je potřebná částečná soběstačnost (říci si čůrat, napít atd.)
- přijmout lze děti bez plenek (je možná dohoda u dětí, které se učí chodit na nočník)
- oprávněná osoba je povinna spolupracovat v rámci adaptačního kurzu a to: svou přítomností 
a spoluprací
- oprávněná osoba se smí vzdálit z adaptačního kurzu pouze po dohodě se zaměstnancem/lektorem Rodinného centra Babočka s.r.o. 

Předání dítěte a žádoucí věci:
- dítě má své věci řádně a viditelně označené uložené v přidělené skříňce
- dítě je vhodně oblečeno na vnitřní aktivity (krátká sukně, tepláky, bez šperků aj.)
- dítě je přezuto do bačkor (ne pantofle)
- dítě má v přidělené skříňce nachystané náhradní oblečení
- dítě může mít zástěrku na výtvarku
- rodič předá řádně označené pití a svačinu v krabičce dítěte zaměstnanci Rodinného centrum Babočka s.r.o.
- po skončení adaptačního kurzu Školička předá dítě zaměstnanec Rodinného centra Babočka s.r.o. výhradně oprávněné osobě

Práva a povinnosti provozovatele:

- z bezpečnostních důvodů po přijetí dětí uzamyká místnost zaměstnanec/lektor Rodinného centra Babočka s.r.o., kde probíhá adaptační kurz Školička, neoprávněným osobám je vstup zakázn
- zaměstnanec/lektor Rodinného centra Babočka s.r.o. si řádně zapíše docházku přijatých dětí
- provozovatel neručí za mechanické poškození osobních věcí dítěte v průběhu aktivit (např. roztržení trička, umazání od výtvarných potřeb)
- provozovatel neručí za ztrátu osobních věcí uložených mimo vyhrazené místo
- provozovatel se zavazuje vytvořit dětem milé, příjemné a bezpečné prostředí pro vykonání adaptačního kurzu Školička
- zaměstnanec/lektor Rodinného centra Babočka s.r.o. je povinen poskytnout první pomoc v případě úrazu, v případě nutnosti zajistit nebo pomoci zajistit lékařské ošetření a neprodleně informovat rodiče
- zaměstnanec/lektor Rodinného centra Babočka s.r.o. je povinen se plně věnovat dětem a dbát na jejich bezpečí či jim pomoci při vykonání osobních potřeb, mít odpovídající vzdělání či odborného garanta a kurz první pomoci dětem
- zaměstnanec Rodinného centra Babočka s.r.o. je povinen oprávněné osobě sdělit podstatné informace z adaptačního kurzu, zejména týkající se zdraví dítěte

Ostatní
Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je jejich dítě ve Školičce:
- odpovídají za to, co mají děti s sebou v šatní skříňce, zaměstnanec/lektor Rodinného centra Babočka nemá povinnost kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)
- odpovídají za vhodnost oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do Školičky (nevhodné mohou např. zapříčinit úraz dítěte)
- mají povinnost oznámit zaměstnancům/lektorům Rodinného centra Babočka s.r.o. onemocnění dítěte typu astma, alergie, nemoci srdce, epilepsii a další závažné nemoci, které dítě má a to písemnou formou do přihlášky
- mají povinnost písemně sdělit zaměstnancům/lektorům Rodinného centra Babočka s.r.o., jak postupovat u zhoršení výše uvedených typů onemocnění, eventuálně předat zaměstnancům/lektorům Rodinného centra Babočka s.r.o. léky první pomoci s návodem, jak je dítěti podat a to písemnou formou do přihlášky
- mají povinnost písemně informovat o veškerých změnách souvisejících se zdravotním stavem dítěte – bude proveden zápis do přihlášky
zaměstnanci/lektoři Rodinného centra Babočka s.r.o. a rodiče přijatých dětí mají povinnost dodržovat platná nařízení týkající se případné pandemické situace v ČR. Zaměstnanci/lektoři mají právo odmítnout dítě, jehož rodiče nesplnili nařízení týkající se případné pandemické situace v ČR bez náhrady za uhrazenou Školičku.

Souhlas s provozním řádem a provozními podmínkami adaptačního kurzu na nástup do stvrzuje zákonný zástupce svým podpisem v přihlášce. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto provozního řádu a provozních podmínek kdykoli si to situace vyžádá. Veškeré změny budou uvedeny na www.rcbabocka.cz nebo nástěnce v provozovně na adrese Malenická 1748, Praha 11.

Všechny poskytnuté osobní údaje Rodinnému centru Babočka s.r.o. jsou použity pouze pro potřeby provozovatele, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se §5 odst. 5. zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.

Provozovatel: Rodinné centrum Babočka s.r.o., IČO: 061 98 732. Provozovna: Malenická 1748, Praha 11. Odpovědná osoba Renáta Kratochvílová.